Sức khỏe và an toàn


TPC VINA luôn coi trọng vấn đề sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động như một phần quan trọng cho sự thành công.

Chúng tôi áp dụng và duy trì tiêu chuẩn thế giới OHSAS 18001 cho tất cả nhân viên và nhà thầu làm việc trong khu vực nhà máy.
Mục tiêu cam kết “không tai nạn” là một trong những giá trị cốt lõi cho mọi nhân viên.Chúng tôi luôn đặt mục tiêu hạn chế và loại trừ các tai nạn cũng như các bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc .