Hoạt động xã hội

TPC VINA luôn nhận thức được tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội trong khu vực mà chúng tôi đang hoạt động.

TPC VINA có các chính sách hợp tác để sẻ chia những thành tựu kinh doanh góp phần cải thiện giáo dục và chất lưọng cuộc sống của cộng đồng.

"TPC VINA luôn ý thức trách nhiệm cao để phát triển bền vững cùng với cộng đồng và xã hội.


Chúng tôi nghiêm chỉnh duy trì các tiêu chuẩn môi trường cao nhất theo những yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 14001 và OHSAS 18001 bằng việc hạn chế những tác động đến môi trường như tiết kiệm năng lượng, tránh gây ô nhiễm nguồn nước hay chất thải rắn."